mandala de Malkut à Kether

mandala de Malkut à Kether